• slide
 • slide
 • slide
 • Професионални бизнес решения

 • Екип от консултанти, инженери, икономисти и юристи

 • Проектен мениджмънт, технически консултации и проектиране

Проекти

Визитка на проектите, подготвени и управлявани от екипи на Ютилитис Сървисис, финансирани със средства на Европейския съюз – изтеглете оттук »

По-големи проекти, реализирани от екипа на Ютилитис Сървисис:

2014 година

- Основната цел на проект "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК" е да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) и да осигури устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в страната.

Основните дейности по проекта включват:

 • изготвяне на подзаконови нормативни актове съгласно Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 • разработване на нова десетгодишна отраслова стратегия на отрасъл ВиК;
 • създаване на единна информационна система за ВиК услугите и регистри на асоциациите по ВиК (АВиК) и ВиК операторите (ВиКО) и информационна система за водностопанските системи и съоръжения;
 • изграждане на капацитет.- чрез обучения, работни посещения и ресурсно осигуряване - на експерти от АВиК, ВиКО и МРР; разработка на технически паспорти на язовири; разработка на пилотен регионален ВиК проект. От есента на 2013 г. започна провеждане на мащабни специализирани обучения, работни посещения в страни членки на Европейския съюз и тематични семинара за повишаване на капацитета на 250 експерти от асоциациите по ВиК и ВиК операторите на обособените територии, както и изграждане на материално-техническа база на АВиК, включващо доставка на офис-обзавеждане и на компютърно оборудване за нуждите на асоциациите по ВиК, което е от съществено значение за успешното извършване на реформата в отрасъла, ефективното управление на активите, както и за повишаване качеството на ВиК услугите. Обученията се реализират от екип на Ютилитис Сървисис, водещ партньор в обединение "ВОДЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИНСТИТУТ".

2013 година

През 2013 г., екипът на Ютилитис Сървисис завърши 15 месечен проект на Община Марица на тема „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот” по договор 10-25-9/23.02.2012 с УО на ОПАК. Партньори по проекта са следните общини: Сайент и община Навас, Кралство Испания и община Вобарно, Република Италия. Общата стойност на проекта е 642 756 лева. Общата цел на проектно предложение е подобряване на политиката по управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите от четирите общини чрез използване на опита и добрите практики на общински структури от държави-членки на ЕС в контекста на учене през целия живот.

По проека се извършиха:

 • проучвания и анализи на политиките по управление на кариерното развитие в четирите общини чрез 200 анкетирани;
 • организираха се обучения, обучителни посещения и обмен на експерти за 80 души;
 • изготви се дългосрочна програма за кариерно развитие на служителите, разработване на правилник и наръчници за кариерното развитие на служителите от общинската администрация;
 • изработване на електронен информационно-обучителен портал с форум и се сертифицираха 60 служители;
 • проведе се международна конференция, работни групи, кръгла маса и семинар;
 • създаде се партньорска транснационална мрежа в областта на политиката по управление на кариерното развитие.

 

2012 година

Ютилитис Сървисис провежда трети специализиран форум, съвместно с експерти на ДКЕВР, във връзка с подготовката на бизнес-плановете на ВиК операторите за петгодишния регулаторен период (2009-2013): финансов мениджмънт и регулаторна отчетност при изпълнение на нивата на ВиК услугите. - Ютилитис Сървисис подготви и участва в управлението на инфраструктурен проект на Община Луковит за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема № BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Целта на проекта, съобразно изискванията на Общината, включва дострояване недостроените части от подпорните стени на река Златна Панега; укрепване на разрушените и компрометирани участъци; почистване на коритото на реката от натрупаните наноси, които повдигат дъното на реката и влошават проводимостта на напречния профил.

Професионални бизнес решения за общинските власти и операторите на ютилити услуги в Югоизточна Европа

2011 година

Ютилитис Сървисис подготви и управлява 18 месечен пилотен проект за създаване и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на електронното управление и предоставянето на дигитални административни услуги от Община Белово

2010 година

Екипите на компанията подготвиха 5 мащабни проекти за превенция на горите от пожари за общински, държавни и частни стопанства. По проектите са планирани и реализирани мерки за интегрирано управление на риска от горски пожари чрез създаване на съоръжения за превенция (наблюдателни кули, изкуствени водоизточници) и депа за противопожарно оборудване и техника. Проектите са реализирани на територията на планините Странджа, Западни Родопи и включват изграждането на 17 съоръжения и 8 ПП депа.

2009 година

- Ютилитис Сървисис изготви методически указания за реализиране на дейности от публичната инфраструктура, одобрени от Съвета по децентрализация към Министерски съвет. В този контекст се подготви и издаден практически наръчник, включващ цялостни процедури и правната рамка за развитие на проект чрез публично-частно партньорство от българските общини. Проектът е одобрен и финансиран от Министерство на икономиката и енергетиката.

- Ютилитис Сървисис осъществява проект “Създаване на интернет базирана платформа за енергиен мениджмънт, насочена към малки и средни предприятия“ на Британското посолство в София, в партньорство с Екофис България и Българската стопанска камара. Проектът стартира през м. октомври 2008 и е приключен през м. март 2009 г www.energyconsultbg.net.

2008 година

- Провеждане на Национална конференция "Публично-частното партньорство с действие" с партньорство с Камарата на строителите в България. С повече от 350 участници: кметове на общини, областни управители; представители на специализираните дирекции към общинските и областните администрации; ресорни дирекции към МРРБ, МТ, МОСВ, ДКЕВР; представители на финансовия маркетинг и търговски мениджмънт в компаниите от секторите на електроенергетиката, водоснабдяването, топлофикационната и газовата индустрия, ЖП, въздушен и автотранспорт, жилищно строителство и управление на имоти, ръководители на банки, финансови институции и консултантски фирми.

- Ютилитис Сървисис в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройство реализира информационни кампании за разясняване на приоритетите и мерките по оперативна програма „Регионално развитие”. Събитията се проведоха през месец ноември за Югоизточен планов район в град Стара Загора и за Североизточен планов район във Варна, през месец декември. В информационните семинари, част от Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС, участваха над 60 представители на медиите, неправителствени организации и местните власти. Водещи лектори на събитията бяха експерти от Изпълнителните агенции на МРРБ и Агенция „Пътища”.

2007 година

Стартира академичната образователна програма по „Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла”, съвместно с ИСК при УНСС - София. Програмата за следдипломна квалификация е първа по своя род в страната и е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в ютилити компании, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни администрации, доставчици на техническо оборудване, подизпълнители, служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, държавни ведомства, финансови и банкови консултанти в областта на енергийния и водния сектор. Обучението продължава 1 календарна година, като включва два учебни семестъра и един семестър за подготовка на дипломна теза. До 2014 година, общо 104 участници са преминали в изданията на Водната академия. Мениджъри и ръководители на направления от 18 ВиК компании участваха активно в едногодишната програма за икономическа специализация във водния сектор. Списък на компаниите, които инвестираха в повишаване на квалификацията на своите мениджъри: ВиК Варна, ВиК Пловдив, ВиК Силистра, ВиК Добрич, ВиК Враца, ВиК Ловеч, ВиК Троян, ВиК Дупница, Софийска вода, ВиК Стара Загора, ВиК Сливен, ВиК Разград, ВиК Ямбол, ВиК Благоевград, Кюстендилска вода, ВиК Перник, ВиК Търговище, ВиК Габрово, ВиК София и ВиК Пазарджик.

 

Водна академия

Центърът е специализиран отдел в компанията, който се занимава с професионални обучения, тренинги и консултации на компании от публичния и комуналния сектор... 

прочети повече »

Контакти

 • Ютилитис Сървисис,
  гр. София, 1000 
  ул. Ангел Кънчев 2, офис 401
 • Телефон: +359 (0) 878 449 549
                  +359 (0) 878 848 829